این کالج با دو ساختمان مدرن ،در قلب لندن ، نزدیکی ایستگاه FULHAM BRODWAY واقع شده است که به تمام نقاط شهر دسترسی دارد.
درکالج چلسی با دانش آموزان رابطه نزدیکی برقرار میشود، تا انگیزه و علایق آنها به منظور ارتقاء عادات یادگیری موفق روشن گرددو این ضمانت صورت میگیرد که دانش آموزان از استعدادهای بلقوه خود آگاه شوند.